SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. RED. JANA CISZEWSKIEGO
W WALEŃCZOWIE


Projekty i programy edukacyjne realizowane w szkole


Rok szkolny 2019/2020
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
„TRZYMAJ FORMĘ”

         W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”, który jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.
        Celem programu „Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 
        Program ten realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty mają służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania.
       Zgodnie z założeniami programu, żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane. Przedmiotem projektów nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

„Bieg po zdrowie” IV edycja
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji PROGRAMU ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ opracowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Ponieważ profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem, stała się istotnym elementem naszych działań edukacyjno - wychowawczych.
Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie (9-10 lat).

Główne cele programu:
• opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
• pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
• zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, dostosowanych do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.
Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. będą:
• dyskutować,
• wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
• przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
• liczyć koszty palenia papierosów,
• pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
• tworzyć komiks z bohaterami programu.
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Nasza szkoła kolejny raz brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W 2019 roku działania profilaktyczne były organizowane pod hasłem: „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.
Główne cele kampanii:
- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,
- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych. Poza tym:
- uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,
- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
- kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.
W ramach realizacji uczniowie m.in. brali udział w ogólnopolskim Konkursie plastyczno – literackim pt. „Ja za 20 lat”, w którym uczennica Antonina Kuśmierek zajęła wyróżnienie za napisanie pracy literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.
Poza tym w ramach kampanii nauczyciele prowadzili zajęcia z uczniami, wykorzystując ciekawe scenariusze, karty pracy, plakaty profilaktyczne. Zagadnienia oraz ulotki edukacyjne dotyczące kampanii zostały też przekazane rodzicom na jednym z zebrań. Na zakończenie zajęć zaangażowani w kampanię uczniowie otrzymali dyplomy, natomiast certyfikaty nauczyciele - koordynatorzy.

„Nadzieja, Zwycięstwo”

Od września 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt. NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO, którego celem jest przypomnienie, a dla młodszego pokolenia zapoznanie z niezwykłą postacią Jana Pawła II i Jego wielkim wkładem w budowanie wolnej i niepodległej Polski, jedności narodowej, a nade wszystko 
w odzyskanie przez Polaków godności, szacunku, dumy, przekonania o własnej wartości i odkrycia narodowej tożsamości. Autorzy projektu pragną przypomnieć pierwszą pielgrzymkę papieża Polaka do naszej Ojczyzny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wizytę Jana Pawła II w Częstochowie w dniach od 4 do 6 czerwca 1979 r., a także opowiedzieć o nieznanym w kraju oraz w regionie częstochowskim, proteście 
w klubie „Ikar” w Częstochowie. Wydarzenia, do których doszło w dniach 11-19 listopada 1980 roku, do dnia dzisiejszego pozostają nie tylko na marginesie "wielkiej historii", ale także nie znajdują swojego miejsca 
w opracowaniach promujących historię naszej małej Ojczyzny.

Rok szkolny 2018/2019
      W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Program profilaktyczny „Bezpieczny Uczeń”, który zakładał dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu p.poż., przepisów ruchu drogowego oraz utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
      Działania były realizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi wspierającymi
działalność szkoły, a w szczególności OSP w Waleńczowie, Zarząd Gminny OSP RP w Opatowie, Zarząd Powiatowy OSP RP w Kłobucku, KP PSP w Kłobucku, Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku. W ramach
programu odbywały się spotkania z przedstawicielami ww. instytucji oraz zajęcia praktyczne m.in.: próbna ewakuacja i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.
      Programem byli objęci zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

    Działania będą podejmowane cyklicznie. Tylko stała współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi może zminimalizować zagrożenia oraz ukształtować nawyki bezpiecznego postępowania i właściwego reagowania w sytuacjach szczególnych.

„BIEG PO ZDROWIE”
III EDYCJA PROGRAMU ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ
„ Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza szkoła przystąpiła do trzeciej edycji programu, będzie on realizowany na zajęciach z wychowawcą w klasie IV.
Główne cele programu:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
- dyskutowały,
-wymieniały doświadczenia , spostrzeżenia refleksje i pomysły,
- przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi,
-liczyły koszty palenia papierosów,
- tworzyły komiksy z bohaterami i antyreklamy papierosów.
Program skierowany jest również do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Przekazywanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem przyczynia się do zdrowego stylu życia.


Ogólnopolski program edukacyjny 
„Trzymaj formę”

1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
2. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII oraz w szkołach gimnazjalnych.
3. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu – metodzie dydaktycznej bazującej na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisk lokalnych.
4. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.
5. Projekty realizowane w ramach programu powinny służyć jednocześnie promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego, sposobu odżywiania się młodzieży.
6. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego stylu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty powinny się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
7. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.
8. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.
9. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych. 
10. Projekty powinny składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.
11. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu „Trzymaj Formę!”, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" był realizowany w klasie II, który pobudzał kreatywność uczestników, pomagał wykształcić u dzieci postawy prozdrowotne oraz promowano wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

     Te piękne słowa Jana Pawła II posłużyły jako nazwa projektu o charakterze edukacyjnym, w którym uczestniczyła nasza szkoła, a związany był z tegorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego przygotowaniem i organizacją zajęły się: Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Jasna Góra. Projekt realizowano przy wsparciu programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Honorowy patronat nad nim objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Duda. Projekt rozpoczął się 24 kwietnia 2018 roku a zakończył 4 listopada 2018 roku. Celem projektu było kształtowanie tożsamości narodowej oraz uświadomienie uczniom, że Częstochowa i Jasna Góra wpisały się w historię niepodległej Polski. Co ciekawe, jednym z założeń projektowych było zwrócenie uwagi na dzień 4 listopada 1918 roku, kiedy to Jasną Górę z rąk austriackich zaborców przejął kpt. Artur Wiśniewski. Po 123 latach niewoli po raz pierwszy przed bramą Sanktuarium polscy żołnierze zaciągnęli wartę honorową, a na jasnogórskiej wieży załopotały biało-czerwone flagi. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyny, której niepodległość ogłoszono 11 listopada. W ramach działań projektowych cała społeczność szkolna uczestniczyła w wielu zadaniach edukacyjnych. Jednym z pierwszych był udział dyr. szkoły w uroczystej konferencji, która odbyła się 18 września 2018r w sali Św. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Przedszkolaki brały udział w konkursie „Laurka dla Mojej Ojczyzny”. Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje historii o jasnogórskim bohaterze - kpt. Arturze Wiśniewskim oraz Częstochowie i Jasnej Górze w czasie I wojny światowej. Wypracowane przez uczniów materiały posłużyły do przygotowania wystawy patriotycznej o okolicznościach przejęcia Jasnej Góry przez polskie oddziały. Braliśmy udział w akcji „100 życzeń na 100 lat dla niepodległej”, zorganizowane zostały warsztaty projektowe, których celem było udekorowanie maciejówek - czapek legionistów. Dyr. szkoły i kilku nauczycieli uczestniczyło w warsztatach tanecznych pt. „Taniec narodowy - polonez”. Wybrana grupa młodzieży z klas VII i VIII wraz z opiekunami brała udział w największym wydarzeniu, jakim było podsumowanie projektu w dniu 4 listopada 2018r., w postaci pikniku niepodległościowego, zorganizowanego na błoniach jasnogórskich. Uczniowie brali udział: we mszy św. za Ojczyznę z udziałem rodziny kpt. Artura Wiśniewskiego, korowodzie w rytmie poloneza, rekonstrukcji wydarzeń z 1918 r. oraz wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Udział naszej szkoły został doceniony przez organizatorów projektu przesłaniem gratulacji na ręce organu prowadzącego szkołę – Wójta Gminy Opatów p. Bogdana Sośniaka. 


Rok szkolny 2017/2018

„Zakłada się, że szkoła ukształtuje człowieka, który w przyszłości będzie poszukiwał odpowiedniej ścieżki życiowej”

      Kolejny raz nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W 2018 roku działania profilaktyczne są organizowane pod hasłem: „AUTOPORTRET! Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję - czyli o budowaniu poczucia własnej wartości!”.
Główne cele kampanii:
- wspieranie budowy poczucia własnej wartości,
- nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia,
- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,
- ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji 
  prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć
  profilaktycznych, spotkań, konkursów.
W ramach realizacji zadań nauczyciele prowadzili zajęcia z uczniami, wykorzystując ciekawe scenariusze, karty pracy, plakaty profilaktyczne. Zagadnienia oraz ulotki edukacyjne dotyczące kampanii zostały też przekazane rodzicom na jednym z zebrań. Na zakończenie zajęć zaangażowani w kampanię uczniowie otrzymali dyplomy, natomiast certyfikaty nauczyciele - koordynatorzy.

         W ramach obchodzonego w całej Polsce Roku dla Niepodległej nauczyciel historii opracował dla uczniów projekt edukacyjny pt. „Tydzień z Niepodległą”, realizowany dniach od 16 do 20 kwietnia. Celem realizacji projektu było: kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły, uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw szacunku dla dorobku kulturowego Polski i wrażliwości artystycznej uczniów. W trakcie realizacji projektu uczniowie byli uczestnikami zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela historii nt. okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości, oglądali film edukacyjny i prezentację multimedialną na ten temat. Następnie wykonywali różne zadania w grupach dot. tego zagadnienia historycznego. Były krzyżówki, quizy, rozpoznawanie postaci, rozkodowywanie haseł. W kolejnych dniach w grupach wykonywali plakaty pt. „Za co kocham Polskę?”, w kolejnym dniu każda klasa przygotowała znaczek patriotyczny, potem w salach lekcyjnych ze zgromadzonych materiałów uczniowie wspólnie z wychowawcami zrobili gazetki patriotyczne. Podsumowanie wszystkich działań odbyło się na uroczystej akademii, w czasie której odbył się koncert wierszy i pieśni patriotycznych.„Bieg po zdrowie”
program antytytoniowej edukacji zdrowotnej – II edycja

  „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017 i obejmowała 20% szkół podstawowych w Polsce.
Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci IV klasy szkoły podstawowej – grupa wiekowa 9-10 lat.
23 stycznia 2018r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „NOVO-MED” Centrum Profilaktyki
i Lecznictwa w Kłobucku zainaugurowano II edycję programu „Bieg po zdrowie”. W szkoleniu uczestniczyli koordynatorzy programu – nauczyciele, pedagodzy szkolni – 15 osób. W roku szkolnym 2017/2018
realizacją programu objęto 15 szkół podstawowych powiatu kłobuckiego.
  Podczas szkolenia podsumowano I edycję, przedstawiono założenia i metodykę realizacji II edycji oraz filmy edukacyjne przygotowane na potrzeby programu. Koordynatorzy zaprezentowali przebieg programu oraz efekty pracy uczniów podczas zajęć edukacyjnych w kłobuckich szkołach. Uczestnicy szkolenia otrzymali pomoce metodyczne do realizacji programu.

Główne cele programu:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
-zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które autorzy programu dostosowali do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności
i aktywności uczniów. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Program ma zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu. Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
- dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
- przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
- liczyć koszty palenia papierosów,
- pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
- tworzyć komiks z bohaterami programu.
  Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów, gdyż zwiększa to skuteczność programu.

      Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. W ramach programu przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców
w prawidłowej diecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2018 obchodzić będziemy  pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku
w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.Zdrowe nietrudne
- to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-III. Celem programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, prowadzenie zdrowego stylu życia oraz inspirowanie do odkrywania nowych smaków wśród najmłodszych. 

 
Godzina Kodowania

    W dniach 4 - 10 grudnia prowadzona jest globalna inicjatywa -  Godzina Kodowania. Uczniowie naszej Szkoły włączyli się w jej organizację. Więcej informacji w zakładce Aktualności.

              Projekt UNICEF: Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!
   Wyobraź sobie, że budząc się każdego dnia nie masz pewności, czy cały Twój świat nie runie w gruzach? Przerażające, prawda? A tak wygląda właśnie obraz wojny. Z pewnością nie jest to miejsce dla dzieci. Strach, głód, niepewność… Te odczucia towarzyszą każdego dnia dzieciom żyjącym w Syrii. Niestety, ich sytuacja może się pogorszyć, gdyż zbliża się zima. Pozbawione domów, ciepłych ubrań i opieki mogą nie przetrwać tego czasu. Ich los jest w naszych rękach, stąd też przyłączyliśmy się do akcji UNICEF, aby pomóc dzieciom w Syrii przetrwać zimę. 

    Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa ma skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

      Już po raz kolejny do naszej szkoły zawitał największy program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa realizowany wśród uczniów klasy I -„Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program ten ma na celu pokazanie dzieciom, jak podczas codziennych aktywności uniknąć zagrożeń i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podczas zajęć dzieci dowiadują się, jak bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły, jak
w sytuacjach zagrożenia zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak zachować się w nowych sytuacjach społecznych, jak również podczas korzystania z Internetu. Uczniowie nabywają umiejętności efektywnego zapamiętywania, koncentracji i rozwijania kreatywności. 

                    Już od siedmiu lat w całej Polsce, 8 listopada, obchodzimy Dzień Śniadanie Daje Moc. Również w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zorganizujemy śniadaniowe święto, podczas którego uczniowie wspólnie przygotują zdrowe śniadanie w klasie. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień!
Cele programu:
• Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
• Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.


Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. 
W bieżącym roku szkolnym udział w nim biorą nasi uczniowie z klasy IV
i VII. Będą oni wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązywać standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.
Po każdym teście będą mieć możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów
i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski ( https://ls.gwo.pl)

„ Program dla szkół” –celem tego programu jest promowanie wśród uczniów zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko i jego przetwory.
W ramach nowego programu dzieci będą:
 • otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne;
 • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie, do której i my należymy już od kilku lat. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy do uczczenia ważnych rocznic międzynarodowych, innym razem proponujemy organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów
i kształtowanie postawy propomocowej. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World
Multiplication Table Day - WMTDa
y)
to akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września. W tym roku – 29 września i my przyłączyliśmy się do tego wydarzenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. 

Rok szkolny 2016/2017

"PO PIERWSZE DZIECKO"
 
Wojna wszędzie jest taka sama – bez względu na szerokość geograficzną,
zawsze destabilizuje życie milionów ludzi. Przynosi cierpienie, ból, strach.


      „Po pierwsze dziecko” to zdanie od zawsze przyświeca  wszystkim działaniom UNICEF. Wierzymy, że każde dziecko ma równe prawa do życia, rozwijania się, cieszenia się dzieciństwem. Niestety nie wszędzie te prawa są realizowana. Angażowanie dzieci w konflikty czy zmuszanie ich do uchodźctwa dalekie jest
o dbania o dobro dziecka. Temu się sprzeciwiamy! Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom, że wojna to nie jest miejsce dla dzieci, i że ucieczka z ojczyzny, a przez to zostanie uchodźcą to jedna
z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez ludzi. Wierzymy, że wraz ze zrozumieniem sytuacji tych dzieci, będziemy w stanie lepiej nieść im pomoc. 

Postaw na rodzinę
    Jest to projekt profilaktyczny realizowany w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym; projekt,
w pozytywny i otwarty sposób nawiązuje do wartości rodzinnych. Kampania ma na celu pokazać jak być blisko swojego dziecka i wspierać go w podejmowaniu mądrych wyborów, jasno określając swoje oczekiwania i wyznaczając granice. Realizacja projektu „Postaw na Rodzinę” skupia się na pozytywnej profilaktyce z ważnym przesłaniem: warto postawić na rodzinę, by ustrzec najmłodsze pokolenie przed podejmowaniem zachowań ryzykownych! Uczymy umiejętności, które chronią młodych przed alkoholem
i narkotykami. Taka profilaktyka sprawdza się najlepiej! 

"Ja i multimedia" - projekt edukacyjny 
skierowany do uczniów klas III-VI

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasz umysł bardzo często potrzebuje dostarczania mu rozrywki czy też innych zjawisk. Multimedia to rewelacyjne rozwiązanie na zaspokojenie nudy. Gdy mowa o multimediach od razu przychodzą nam na myśl gry i rewelacyjnie! Aktualnie gry komputerowe czy też inne stanowią najlepszy przykład tej dziedziny. Jednakże to nie koniec dobrodziejstw z tego zakresu. Coraz to częściej spotykamy się z tym, że multimedia są używane w edukacji. Skojarzenie z prezentacją multimedialną nie jest wcale złym skojarzeniem, gdyż także to jest produkt należący do tej dziedziny. Wiele osób może się zapytać, dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Prezentacja multimedialna zawiera w sobie różnorodność cech i technik. Mówiąc w inny sposób, występują w niej zdjęcia, ścieżki dźwiękowe, wykresy i inne multimedialne zjawiska. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że przeglądarki oraz Internet to także multimedia. Stąd też warto aby nasi uczniowie pochwalili się znajomością tychże technologii
i zaprezentowali w sposób jak najszerszy dla nich ich wykorzystanie. 

     Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

     Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania
o środowisko naturalne. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się
z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny
i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.


         Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – to akcja profilaktyczna dla dzieci i młodzieży podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Z uśmiechem i pogodą ducha uczy, jak żyć trzeźwo, bez używek, ale za to z entuzjazmem i radością. W tym roku kampania została objęta patronatami honorowymi Ministra Edukacji oraz Ministra Sportu i Turystyki. Tegoroczne hasło kampanii „Na skrzydłach przyjaźni”
Cele kampanii to:
• promowanie konstruktywnych postaw;
• zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia;
• atrakcyjność dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii,  
  szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy;
• wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży;
• uświadomienie wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę;
• ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

„Bieg po zdrowie” 
to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Istotnym celem edukacji prozdrowotnej jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Jest to I edycja programu, która obejmuje 20% szkół podstawowych w Polsce i jest skierowany do uczniów klasy IV szkoły podstawowej (w wieku 9 -10 lat). Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów. 
Główne cele programu:
• opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
• pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
• zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon¬tekście szkodliwości palenia      papierosów.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – w tym roku nasza szkoła po raz kolejny promuje zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem. Celem spotkań edukacyjnych jest budowanie świadomości onkologicznej i poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprze:
-zapewnianie warunków i kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu  życia na zapobieganie chorobom nowotworowym,
- kształtowanie świadomości znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Dekalog Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
1. Nie pal
2. Wystrzegaj się otyłości
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców, jedz co najmniej 5 porcji dziennie
5. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne
6. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przez narażeniem na substancje rakotwórcze
7. Rozwijaj konstruktywne matody walki ze stresem
8. Wykonuj badania profilaktyczne
9. Unikaj alkoholu
10. Doceniaj swoje wysiłki, mów, że jesteś wspaniałym człowiekiem, uśmiechaj się do siebie

   JEM DRUGIE ŚNIADANIE to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, która jednocześnie wspiera program dożywiania dzieci Pajacyk. Jej celem jest wyrobienie w Polakach dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania, a także propagowanie idei noszenia ze sobą pudełka ze zdrowym drugim śniadaniem. W bieżącym roku działania kampanii skierowane są głównie do rodziców i nauczycieli, ponieważ to dom i szkoła są miejscem, w którym wpajane powinny być korzyści wynikające z jedzenia zdrowego drugiego śniadania. Dzięki kampanii JEM DRUGIE ŚNIADANIE uczniowie naszej szkoły uczestniczą w specjalnym programie edukacyjnym przygotowanym przez ekspertów wspierających akcję!
Program JEM DRUGIE ŚNIADANIE zakłada realizację lekcji w klasach IV – VI związanej
z kształtowaniem postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe programu
• przekazanie podstawowej wiedzy na temat głównych zasad żywienia w sposób pozwalający uczniom ich
  zapamiętanie,
• podkreślenie ważności regularnego odżywiania się – 5 posiłków dziennie,
• szczególne znaczenie spożywania drugiego śniadania – jak jest ważne, dlaczego jest ważne, jak należy je
  komponować,
• zapoczątkowanie trendu noszenia ze sobą śniadaniówek z drugim śniadaniem.

ROZTAŃCZONA SZKOŁA

"Gdy tańczę nie mogę oceniać, nienawidzić,
nie mogę się oddzielić od życia,
mogę tylko być wesoły i pełny chęci do tańca"


Takie motto przyświeca uczniom naszej szkoły kontynuującym udział w projekcie zajęć pozalekcyjnych „Roztańczona szkoła”, współfinansowanemu z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. Zajęcia taneczne i rytmiczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu, po jednej godzinie w dwóch grupach wiekowych w ramach zajęć nadobowiązkowych prowadzonych przez instruktorów Szkoły Tańca MK- Dance. Uczniowie pokazując swoje umiejętności mają okazję reprezentować szkołę w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach szkolnych, środowiskowych, lokalnych oraz konkursach i turniejach.

        Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
DBI obchodzić będziemy 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Podczas zbliżającej się 13. edycji wydarzenia w Polsce organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony zostanie potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach
z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

       „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach programu uczniowie klasy I naszej Szkoły zdobywają wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Uwieńczeniem programu był udział najmłodszej klasy w piątym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.Zdrowe - nietrudne

        Już po raz kolejny uczniowie klas I-III biorą udział w programie Zdrowe- nietrudne. Celem tego programu jest kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych oraz promowanie zdrowego trybu
życia. Zdrowe odżywianie jest łatwe jak dodawanie – wystarczy zsumować dobre chęci i odrobinę wiedzy.Śniadanie

– to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepszej koncentracji podczas lekcji. Mają większą siłę i chęć do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! 
         
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

(World Multiplication Table Day - WMTDay) to akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września. W tym roku – 30 września i my przyłączyliśmy się do tego wydarzenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość
                                            trudnych przypadków mnożenia. Szklanka mleka


Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie
„Szklanka mleka w szkole”. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych  poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Mleko i przetwory mleczne zajmują trzecie miejsce pod względem ilościowym, nie wliczając napojów, w spożyciu żywności ogółem. Dzięki realizacji programu „Szklanka mleka” spożycie produktów nabiałowych od 2005 r. (173 l) wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie około 193 l w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Pamiętajmy: Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej.
Jest to niezbędny i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety
człowieka. Mleko jest najważniejszym, najtańszym i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Picie mleka i spożywanie jego przetworów zgodnie z zalecanymi normami wyżywienia, zaspokaja niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na ten składnik. 


Owoce i warzywa w szkole

 
      Głównym celem programu "Owoce i warzywa w szkole" jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw
w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie,
marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W celu skutecznego i trwałego kształtowania nawyków żywieniowych - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. 


Rok szkolny 2015/2016
Ogólnopolski Program  „Ratujemy i Uczymy Ratować”
realizowany pod patronatem Fundacji WOŚP


Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, którego organizatorem była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Efektem programu był udział
w szkoleniu, w którym nauczyciel naszej szkoły uzyskał certyfikat ukończenia kursu zdobywając wiadomości i umiejętności niezbędne do prawidłowego nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy. Dzięki udziałowi w Programie szkoła pozyskała takie pomoce jak: książeczki dla dzieci, modele telefonów komórkowych oraz filmy edukacyjne, których wykorzystanie na zajęciach wpływa na podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Uczniowie natomiast nabywają praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Realizacja w/w Programu wzbogaca ofertę zajęć dodatkowych w szkole.

„Wszystko co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem,
wtedy jest to proste i łatwe”
Heywood Broun
     
    Takie przesłanie towarzyszy uczniom naszej szkoły uczestniczącym w projekcie zajęć pozalekcyjnych „Roztańczona szkoła”, współfinansowanemu przez Urząd Gminy w Opatowie. Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu, po jednej godzinie w dwóch grupach wiekowych w ramach zajęć nadobowiązkowych prowadzonych przez instruktorów Szkoły Tańca MK- Dance. Uczniowie rozwijając swoje umiejętności mają okazję reprezentować szkołę w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach szkolnych, środowiskowych, lokalnych oraz konkursach i turniejach.

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla
rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.

Kubusiowi Przyjaciele Natury


            Nasz odział przedszkolny bierze udział w VIII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, przedszkolaki będą wspólnie z Kubusiem odkrywać sekrety natury, uczyć się dbać o środowisko i zdrowo odżywiać, a także poznawać zasady ekologii.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków
w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.Nasza Szkoła promuje zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

  Europejski kodeks walki z rakiem to kompendium, które ma wskazać odpowiedź na pytanie – co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka. Jest to zbiór 11 zasad, które mają pomóc w zmniejszeniu ryzyka
występowania chorób nowotworowych.

  Trzeba pamiętać, że prowadząc zdrowy tryb życia można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

Nasi uczniowie poznali sześć pierwszych zaleceń europejskiego kodeksu walki z rakiem:
 • Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
 • Wystrzegaj się otyłości.
 • Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 • Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
 • Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji.
 • Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF

CELE PROJEKTU:
 • zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,
 • kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.
NA CZYM POLEGA PROJEKT? – „MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno-pomocowy,
z którego uczniowie dowiedzą się jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie. W ramach akcji uczniowie będą mogli pomóc dzieciom z Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Jako, że naszym celem jest upowszechnienie edukacji, to sposób niesienia pomocy też powinien mieć wymiar
edukacyjny dla uczniów. Dlatego proponujemy, by dzieci i młodzież stworzyły swoje własne książki. Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te książki będą miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami. Do wykonania takich książek wystarczą podstawowe artykuły piśmiennicze (kartki papieru, długopisy, kredki) i przede wszystkim wyobraźnia. Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się edukacją.Książki naszych marzeń

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji Rządowego programu wspierania
w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
  w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich;
 • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru
 • biblioteki szkolne
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi
OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU TO:
 • upowszechnienie edukacji czytelniczej i medialnej
 • wzrost czytelnictwa wśród uczniów
 • wspieranie bibliotek szkolnych w zakupie książek, które będą rozwijały zainteresowania dzieci
  i młodzieży
 • promocja czytelnictwa

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA TERENIE SZKOŁY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU:

1 . Wydarzenia promujące czytelnictwo:
 • Debata: książka kontra telewizja (kl. IV-VI)
 • „Mali uczniowie idą do szkoły” – akcja czytelnicza przy współpracy UNICEF (konkurs na wykonanie książki kl. IV – VI)
 • Wielkie czytanie….- odczytywanie fragmentów książek przez zaproszone osoby
 • "Uwolnij książkę” – kiermasz książek używanych
 • Konkurs czytelniczy dla kl. I-III przy współpracy biblioteki publicznej.
2. Projekty edukacyjne w poszczególnych oddziałach z udziałem księgozbioru:
 • „O” Kubusiowi przyjaciele natury
 • Kl. I Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Kl. II Zdrowe – nietrudne
 • Kl. III Śniadanie daje moc
 • Kl. IV Odpakowani pl. – konkurs ekologiczny
 • Kl. V Przygoda z Mikołajkiem - klasowy konkurs czytelniczy
 • Kl. VI  Ja czytam – Dyskusyjny Klub EdukacyjnyOdpakowani.pl

    To ogólnopolski projekt, którego celem jest ochrona środowiska poprzez wykształcenie w dzieciach nawyku gospodarowania odpadami. Przedsięwzięcie jest realizowane przez wydawnictwo AGA PRESS ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tytuł projektu – „Odpakowani” zachęca do społecznej wrażliwości na problem segregacji i recyklingu zużytych opakowań i aktywnej profilaktyki, by nasza planeta nie stała się górą śmieci. Akcja potrwa do końca czerwca 2016 r. Zatem przez cały rok szkolny 2015/2016 pomysłodawcy projektu, poprzez publikacje w Internecie i w prasie, będą uczyć i radzić, co robić, aby ustrzec Ziemię przed lawiną odpadków oraz wskazywać, jak można ponownie wykorzystać zużyte opakowania i inne śmieci. Zakwalifikowanie się naszej szkoły do tego ogólnopolskiego programu daje nam dodatkowe, większe przywileje, np. otrzymywanie darmowych, bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych; udział w  konkursach z cennymi nagrodami, wśród nich: tablety, aparaty fotograficzne, zestawy książek, gry komputerowe i planszowe, ekologiczne gadżety i wiele innych oraz solidna porcja ekologicznej wiedzy, inspiracji i zabawy. 


Akademia Bezpiecznego Puchatka


Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń uczniowie klasy I zostali zgłoszeni do projektu "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów I klas szkół podstawowych. Organizowany jest we współpracy
z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki
w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom
i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy, czy korzystania z Internetu. Szkoła otrzymuje specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
„Zdrowe – nietrudne”
to program skierowany do uczniów klas I-III. Jego celem, poprzez edukacje i zabawę jest kształcenie i wspieranie pozytywnych nawyków żywieniowych. Ponadto w czasie jego
realizacji promowany jest zdrowy tryb życia. Zdrowe odżywianie jest łatwe jak dodawanie – wystarczy zsumować dobre chęci i odrobinę wiedzy. Zapamiętaj - „Zdrowie – to największy majątek” „Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król.”Śniadanie daje moc

– to program edukacyjny skierowany do uczniów klas 0-III, do którego po raz kolejny przystąpiła nasza szkoła. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas
lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! W czasie
prowadzonych zajęć edukacyjnych, uczniowie będą mogli zapoznać się z 12
zasadami zdrowego odżywiania oraz o roli prawidłowego żywienia. 8 listopada- to
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Dlatego w naszej szkole będziemy obchodzić „Dzień Śniadanie Daje Moc”. Celem tego
święta jest wspólne zorganizowanie zdrowego śniadania w klasie.Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay) to  akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września.
W tym roku – 25 września i my przyłączyliśmy się do tego wydarzenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.                               Głównym celem programu
Owoce i warzywa w szkole
jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki
i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące
w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W celu skutecznego i trwałego kształtowania nawyków żywieniowych - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą
w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. 


Ja czytam - kampania społeczna

Cel główny projektu:
 • Wywoływanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam
 • Uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży – czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę
Cele szczegółowe projektu:
 • rozwijanie czytelnictwa,
 • rozwijanie kompetencji dyskutowania,
 • usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu,
 •  rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów szkół podstawowych.


Szklanka mleka

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie „Szklanka mleka w szkole”. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Mleko i przetwory mleczne zajmują trzecie miejsce pod względem ilościowym, nie wliczając napojów, w spożyciu żywności ogółem. Dzięki realizacji programu „Szklanka mleka” spożycie produktów nabiałowych od 2005 r. (173 l) wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie około 193 l
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Pamiętajmy: Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej. Jest to niezbędny i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety człowieka. Mleko jest najważniejszym, najtańszym i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Picie mleka i spożywanie jego przetworów zgodnie z zalecanymi normami wyżywienia, zaspokaja niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na ten składnik. 

Rok szkolny 2014/2015


  Uczniowie klas I – III w tym roku po raz kolejny przystąpili do realizacji programu edukacji
antytytoniowej „Nie Pal Przy Mnie, proszę”
Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej, zostały w nim zawarte treści dotyczące zdrowia. Ma on zarówno charakter profilaktyczny jak i wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Tematykę zajęć realizowano zgodnie ze scenariuszami stosując metody aktywizujące np. burza mózgów „narysuj i napisz”, wierszyki, rymowanki, krzyżówki, układanki. Program był rozszerzany o dodatkowe działania, m.in.: konkursy, wystawy, quizy, prelekcje, pogadanki itp.

Kolorowy tydzień

    W dniach 11- 15 maja w naszej szkole obchodziliśmy bardzo wyjątkowy czas, czyli „Tydzień kolorów”.
W każdym dniu obowiązywał inny kolor i realizowaliśmy ustaloną wcześniej tematykę. Każdego dnia
widać było jak bardzo w realizację przedsięwzięcia angażują się rodzice, którzy dokładali wszelkich starań by ich pociechy prezentowały się odpowiednio w poszczególnych dniach - kolorach.
Poniedziałek był dniem żółtym i przebiegał pod hasłem „Dzień słońca”. Uczestnicy zabawy przebrali się na żółto i wykonali pyszną, owocową sałatkę. Wtorek był zielony. Patronowały mu żabki, których maski dzieci
zrobiły. W środę wszyscy ubrali się na pomarańczowo i świętując Dzień warzyw i owoców przygotowali surówkę z marchewki i jabłka. Czwartek był jak wielka dżungla. Tego dnia dzieci poznały zwyczaje dzikich egzotycznych zwierząt i wykonały rysunki pod tytułem „Dżungla, dżungla i jej mieszkańcy”. Ukoronowaniem niecodziennego tygodnia był biały piątek, promowaliśmy tego dnia zdrowie-
dzieci robiły zdrowe i pomysłowe kanapeczki.
  Mamy nadzieję, że nasz „Tydzień kolorów” pokazuje dzieciom, że do szkoły można chodzić z radością
i przez zabawę zdobywać wiedzę oraz nabywać różne umiejętności.
Bardzo dziękujemy Rodzicom za wkład włożony w pomoc w zrealizowaniu tego jakże barwnego tygodnia.

Ja czytam - kampania społeczna

Cel główny projektu:
 • Wywoływanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam
 • Uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci
    i młodzieży – czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę

Cele szczegółowe projektu:
 • Rozwijanie czytelnictwa
 • Rozwijanie kompetencji dyskutowania
 • Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu
 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów szkół
    podstawowych          W grudniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla kl. I – VI na plakat potępiający zachowania
i zjawiska agresywne, ogłoszony w związku z realizacją projektu profilaktycznego pt. „Agresji i przemocy mówię: STOP”. Biorąc udział w konkursie, uczniowie sprawnie pracowali w grupach oraz analizowali zagadnienia związane z profilaktyką agresji. Każda z klas dołożyła starań w trakcie wykonywania
swojej pracy, wyróżniona została kl. II. Agresji i przemocy mówię: STOP”

        W październiku bieżącego roku rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację programu profilaktycznego pt. „Agresji i przemocy mówię: STOP”. Program swymi działaniami obejmuje przedszkolaków, uczniów klas I – VI, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi. Celem realizacji tego programu jest eliminowanie wszelkich aktów przemocy i agresji; budowanie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i kultury osobistej; kształtowanie u młodzieży właściwych postaw społecznych; rozwijanie i umacnianie właściwych relacji: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń – pracownik niepedagogiczny oraz wskazywanie uczniom alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakończenie działań, podsumowanie i ewaluacja programu nastąpi w maju 2015 roku, a wyciągnięte wnioski zostaną uwzględnione w przyszłorocznym planie pracy szkoły. W zakładce dla rodziców zostały zamieszczone informacje związane z projektem pt. „Agresja – geneza i zapobieganie”. Zachęcamy do zapoznania się. 
Zachowaj Trzeźwy Umysł

    W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz bierze udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach realizacji działań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Opatowie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Grajmy w jednej drużynie”. Do jej głównych celów należą:
 • PRZECIWDZIAŁANIE niepożądanym i ryzykownym zachowaniom, takim jak: sięganie po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne,
 • WZMACNIANIE procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkołach,
 • WSPIERANIE rozwoju osobowości uczniów,
 • ROZWIJANIE umiejętności nawiązywania współpracy z rówieśnikami,
 • MOTYWOWANIE młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i pozytywnego kierowania swoim życiem
Zadania realizowane w toku kampanii mają na celu stworzenie atmosfery radości z nowych doświadczeń, wskazanie wartości współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji.


Jemy zdrowo, kolorowo ….. czyli owoce i warzywa
w szkole!

Już po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest program „Owoce w szkole”. Jest on skierowany do uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III administrowany przez ARR i UE. Celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtuje się ich nawyki żywieniowe.


„Przedszkole w szkole”
          W bieżącym roku nasza szkoła stała się jednym z beneficjentów projektu systemowego 9.1.1 „Przedszkole w szkole”, realizowanego w Gminie Opatów. W ramach działań związanych z projektem, oddział przedszkolny wzbogacił się o nowy plac zabaw, wyposażenie sal i zaplecza kuchennego oraz pomoce dydaktyczne. Całość została przystosowana do przyjęcia najmłodszych przedszkolaków. Dzieci
z przyjemnością przebywają i zdobywają wiedzę w kolorowych salach otoczone nowymi stoliczkami, krzesełeczkami, dywanikami i edukacyjnymi zabawkami. Najciekawszym nabytkiem dla dzieci
przedszkolnych okazała się tablica interaktywna.

    Diagnoza z Nową Erą

W tym roku szkolnym uczniowie klas V- VI biorą udział w ogólnopolskiej diagnozie, której celem jest rozpoznawanie poziomu wiadomości
i umiejętności uczniów z języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Koncepcja diagnozy opiera się na cyklicznym (wrzesień – maj) badaniu kluczowych umiejętności głównych obszarów wymagań, zakłada oszacowanie efektów kształcenia i na jej podstawie określenie postępu osiągnięć uczniów po rocznej pracy. Po każdym teście uczniowie otrzymają indywidualne raporty wraz zopiniami i rekomendacjami. 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI

Program realizowany jest na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w klasach III-VI. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego systemu pomocy uczniom. Ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, logiczne
myślenie, technikę czytania, umiejętności poprawnego pisania, wypowiadania się, sprawność liczenia.
W ramach realizacji programu uczniowie korzystają z Zeszytów ćwiczeń, programów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i dysfunkcji uczniów. 


Akademii Czystych Rąk Carex

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Akademii Czystych Rąk Carex”. W ramach jego realizacji staramy się dbać o to, aby przekazywać najmłodszym podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny
rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie. Najważniejsza
jest profilaktyka, a odpowiednia edukacja to klucz do jej propagowania.
Edycja Akademii Czystych Rąk Carex realizowana jest pod patronatem
                                      Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Szklanka mleka

            Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie
„Szklanka mleka w szkole”. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka
i przetworów mlecznych. Mleko i przetwory mleczne zajmują trzecie miejsce pod względem ilościowym, nie wliczając napojów, w spożyciu żywności ogółem. Dzięki
realizacji programu „Szklanka mleka” spożycie produktów nabiałowych od 2005 r. (173 l) wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie około 193 l w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Pamiętajmy: Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej. Jest to niezbędny i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety człowieka. Mleko jest najważniejszym, najtańszym i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Picie mleka i spożywanie jego przetworów zgodnie z zalecanymi normami
wyżywienia, zaspokaja niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na ten składnik. Klub Bezpiecznego Puchatka

Klasa I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie po raz kolejny zgłosiła swój udział do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”, nad którym honorowy patronat sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu jest edukacja dzieci
w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały
edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszurki informacyjne dla rodziców.
Zawarte w nich informacje mają przybliżyć kwestie związane z bezpieczeństwem ich dzieci.
Po przeprowadzeniu zajęć, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka". Program będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej: www.bezpiecznypuchatek.plRok szkolny 2013/2014

12.05.2014 –17.05.2014 „Tydzień kolorów”

    Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III realizowali projekt edukacyjny „Tydzień kolorów”, którego inicjatorkami były panie: Agnieszka Gruca, Renata Kotowicz, Lidia Olszewska i Renata
Wypych. Wcześniej wszyscy zostali zapoznani z harmonogramem, według którego były prowadzone poszczególne zajęcia. W każdym dniu uczniowie wraz z opiekunami byli ubrani w odpowiednim kolorze
zaplanowanym na dany dzień oraz wykonywali przygotowane dla nich zadania. Poniedziałek- w tym dniu obchodziliśmy „Dzień warzyw i owoców”, obowiązywał kolor pomarańczowy. Wszyscy wykonywali surówkę
z marchewki i jabłka, a na koniec zajęć odbyła się degustacja. Wtorek nazwaliśmy kropkowany. Uczniowiemieli możliwość poznania bogatego świata owadów. Na podsumowanie wykonali prace plastyczne – przestrzenne biedronki. Strój czarnego kota obowiązywał w środę. W ramach tematyki „Opieka nad
zwierzętami” uczniowie w grupach metodą wydzieranki zrobili przepiękne plakaty kota. Zdrowe żywienie zaplanowaliśmy na zielony czwartek. Kolorowe kanapki nie tylko były ozdobą szkolnych ławek, ale smakowały jak żadne inne. W piątek w naszej szkole przeważał kolor czerwony. W tym dniu wszyscywspólnie układali kodeks życzliwości, którego będą się starali przestrzegać. Na zakończenie każda klasa otrzymała dyplom za udział w projekcie. Wszystkim bardzo się podobało i myślimy, że w następnym roku szkolnym projekt ten będzie realizowany wśród uczniów całej szkoły. Każdego dnia widać było jak
bardzo w realizację przedsięwzięcia angażują się rodzice, którzy dokładali wszelkich starań by ich pociechy prezentowały się odpowiednio w poszczególnych dniach - kolorach.
Koordynatorki projektu dziękują uczniom za zaangażowanie oraz rodzicom za pomoc, aby „Tydzień kolorów” się udał. 


Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno –edukacyjnej
Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU). Jest to projekt, który wpisuje się w realizację działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Opatowie. Tegoroczne hasło brzmi: „Teraz Twój czas”. Jak co roku uczniów uczestniczących w ZTU czekają ciekawe konkursy i nagrody.
Cele kampanii to:
 • Budowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel poprzez obustronne poznawanie zainteresowań, oczekiwań i radosnych chwil.
 • Wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe poznanie ich zainteresowań, marzeń czy sposobówrozwiązywania trudnych spraw.
 • Dostarczanie rzetelnej wiedzy o negatywnym wpływie używek na młody organizm, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu i narkotyków.
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników,                    budowanie wartościowych środowisk rówieśniczych.
 • Promowanie wartościowych przedsięwzięć zdrowotnych i sportu.
 • Dostarczanie rzetelnej wiedzy o negatywnym wpływie używek na młody organizm, ze szczególnym  uwzględnieniem alkoholu i narkotyków.

W świecie teatru


          Od 24 lutego do 4 kwietnia 2014r. w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny pt. 
„W świecie teatru”, który swoimi działaniami obejmował uczniów klas III – VI. Celem realizowanego projektu było: propagowanie kultury teatralnej wśród uczniów; rozwijanie
ich umiejętności artystycznych, wyobraźni, kreatywności i wrażliwości oraz doskonalenie umiejętności twórczego działania w zespole. Uczniowie, oprócz poszerzania wiedzy o teatrze, tworzyli: gazetkę, słowniczek pojęć, afisz i maski
teatralne, mapę mentalną, prezentację; wzbogacali zasób słownictwa z tej dziedziny; rozwijali wyobraźnię, empatię i doskonalili umiejętność autoprezentacji. Ponadto łączyli i poszerzali swoją wiedzę
z takich przedmiotów jak: język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, technika i informatykaPoczytaj Bratkowi

      W tym roku nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji wydawnictwa OPERON „Poczytaj Bratkowi”. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów klasy III
oraz pomoc w adaptacji do szkoły najmłodszych dzieci klasy 0. Spotkanie ze starszymi uczniami poprzedziło przeprowadzenie zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem filmu „ Podróże Bratka. Już jestem samodzielny, czyli dlaczego warto być wyspanym”. Wszystkim dzieciom bacznie przyglądał się Bratek –
pluszowa pacynka, która jest przewodnikiem podczas trwania projektu. Trzecioklasiści, pod kierunkiem Agnieszki Grucy i Renaty Wypych, czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom krótkie opowiadania. Następnie maluchy kolorowali rysunki tematycznie związane z przeczytanym tekstem. Dzieci z zerówki chętnie i ze skupieniem podziwiały umiejętności czytelnicze starszych koleżanek. Byli zainteresowani tekstem, trafnie odpowiadali na pytania i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Realizację projektu zakończyło wręczenie uczniom klasy trzeciej Dyplomów Mistrza Czytania. Dzień Bezpiecznego Internetu 2014

              Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu, który w 2014 r. obchodzić będziemy 11 lutego również w naszej szkole. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy
Internet”. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 


Nie pal przy mnie, proszę


    Już po raz kolejny w naszej szkole jest realizowany program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy
mnie, proszę”. Program ten jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Ma ona charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą papierosy.
Celem tego programu jest:
 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie proszę!


        Akademia Czystych Rąk Carex

Uczniowie klas I-III naszej szkoły po raz kolejny
biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Czystych Rąk Carex. Programowi patronuje Centrum Zdrowia Dziecka, a głównym celem jest przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk, których stosowanie pomoże skutecznie ustrzec przed infekcjami.
W realizacji programu wykorzystywane są min. materiały edukacyjne wzbogacone o treści multimedialne, a przez zabawę i ćwiczenia praktyczne przybliżana jest najmłodszym higiena w jak najbardziej przystępny sposób. Wspólna zabawa, zdobyte umiejętności oraz wiedza uwrażliwią dzieci na codzienne sytuacje,
w których narażone są na kontakt z bakteriami. Program realizowany jest pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Doroty Pawelak i wychowawców klas I-III- Renaty Kotowicz, Renaty Wypych, Lidii Olszewskiej.Roztańczona szkoła


"Gdy tańczę nie mogę oceniać, nienawidzić,
nie mogę się oddzielić od życia,
mogę tylko być wesoły i pełny chęci do tańca"
            Takie motto przyświeca uczniom naszej szkoły uczestniczącym w projekcie zajęć pozalekcyjnych „Roztańczona szkoła”, współfinansowanemu przez Urząd Gminy w Opatowie. Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu, po jednej godzinie w ramach zajęć nadobowiązkowych prowadzonych przez
instruktorów Szkoły Tańca MK- Dance. Uczniowie pokazując swoje umiejętności mają okazję reprezentować szkołę w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach szkolnych, środowiskowych,
lokalnych oraz konkursach i turniejach nawet na szczeblu ogólnopolskim.

Jesteśmy silni wiedzą i mądrością pokoleń

      W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny " Jesteśmy silni wiedzą i mądrością pokoleń". Odbiorcami projektu są uczniowie, rodzice, nauczyciele, babcie i dziadkowie, absolwenci, społeczność lokalna. Główne cele projektu to: umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań, promowanie wiedzy i kultury jako siły rozwijającej świadome
i odpowiedzialne postawy, wzajemne uczenie się od siebie, integracja ze środowiskiem.Klub Bezpiecznego PuchatkaUczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie po raz piąty zgłosili swój udział do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”, nad którym honorowy patronat sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.  Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasę pierwszą szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2013/2014. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw.
Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego
i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka” oraz broszury informacyjne dla rodziców.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się
w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania
i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpieczeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .
Po przeprowadzeniu zajęć, szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie zdobyli dyplom. Jesteśmy przekonani, że informacje o bezpieczeństwie, zawarte
w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”, na trwałe zostaną w głowach dzieci.W zdrowym ciele zdrowy duch

  Od dnia 12 września nasi uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach na krytej pływalni
w Kłobucku. W ramach godzinnych lekcji uczą się, pod czujnym okiem instruktorów, trudnej
sztuki pływania, a ci którzy już pływają doskonalą swoje umiejętności. Wyjazdy na basen zaplanowane są do 28 listopada.Szklanka mleka

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie „Szklanka mleka w szkole”. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
        Mleko i przetwory mleczne zajmują trzecie miejsce pod względem ilościowym, nie wliczając napojów, w spożyciu żywności ogółem. Dzięki realizacji programu „Szklanka mleka” spożycie produktów nabiałowych od 2005 r. (173 l) wzrasta i obecnie kształtuje się
na poziomie około 193 l w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Pamiętajmy:
 • Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względem wartości odżywczej. Jest to niezbędny
  i najbardziej wartościowy składnik codziennej diety człowieka.
 • Mleko jest najważniejszym, najtańszym i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.
 • Picie mleka i spożywanie jego przetworów zgodnie z zalecanymi normami wyżywienia, zaspokaja niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na ten składnik. Jemy zdrowo, kolorowo ….. czyli owoce i warzywa w szkole!

Już po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest program
„Owoce w szkole”. Jest on skierowany do uczniów klas I-III administrowany przez ARR i UE. Celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtuje się ich nawyki żywieniowe.
Kubusiowi Przyjaciele Natury

W naszym przedszkolu rozpoczęła się VI edycja
największego programu ekologicznego dla przedszkolaków
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dzieci razem z Kubusiem uczą się jak dbać o przyrodę.
Mali przyjaciele natury uczą się ekologii, segregują śmieci,
świętują Dzień Przyjaciół Natury
czy dbają o zwierzęta.Gwiazdka dla Afryki

To projekt edukacyjno-pomocowy, w ramach którego uczniowie będą przygotowywać symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. W wykonanych
pudełeczkach owiniętych wstążeczką dzieci umieszczą symboliczne szczepionki, które chciałyby przekazać dzieciom w Afryce. Koszt jednej szczepionki jest niewielki, a nawet najdrobniejszy prezent może dokonać wielkiej rzeczy – uratować życie dziecka!

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI

Program realizowany jest na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w klasach IV-VI. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego systemu pomocy uczniom. Ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, logiczne myślenie, technikę czytania, umiejętności poprawnego pisania, wypowiadania się, sprawność liczenia. W ramach realizacji programu uczniowie korzystają
                                                    z Zeszytów ćwiczeń, programów multimedialnych oraz pomocy 
                                                    dydaktycznych dostosowanych do wieku i dysfunkcji uczniów. 

Rok szkolny 2012/2013

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w Projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Aktywni i odpowiedzialni”


Od września 2012r. roku do czerwca 2013r. trwa realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych  pt. „Aktywni i odpowiedzialni”. Założeniem tego programu jest kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia swojego i innych, aktywnego spędzania wolnego czasu, jako alternatywy do sięgania po środki uzależniające, m.in. alkohol czy narkotyki. Dzięki zdobytym, podczas realizacji programu wiadomościom i umiejętnościom, uczniowie posiądą niezbędny zasób wiedzy o środkach uzależniających i ich wpływie na organizm człowieka. Dowiedzą się  jak wyzwalać swoją twórczą  aktywność. Będą łatwiej funkcjonować w grupie, chętnie poznawać  zainteresowania innych, a przede wszystkimpoznawać siebie – swoje pasje, zainteresowania, odnajdywać swoje hobby. W ramach projektu będą realizowane m.in. zajęcia terenowe o charakterze przyrodniczo – sportowym, zajęcia warsztatowe rozwijające aktywność uczniów, wyjazdy, konkursy, przedstawienia i inscenizacje. 


                                Śniadaniowa klasa


Uczniowie klasy  II i III przystąpili do programu „Śniadaniowa klasa”. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma na celu promowanie zasad zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania, jako podstawowego posiłku w ciągu dnia. Drugie śniadanie jest bardzo ważne dla każdego dziecka, dodaje energii i wspomaga myślenie. Uczniowie zapoznają się z tym, co należy robić, aby zdrowo się odżywiać oraz jak prawidłowo komponować swoje śniadanie, by było estetyczne, a tym samym chętnie przez nich zjadane. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu drugiego śniadania. Przekonali się, że jest ono nie tylko pożywne, ale również samo przygotowanie okazało się dla nich fajną zabawą. Przed przystąpieniem do prac, omówiono przyniesione produkty oraz jaki mają wpływ na zdrowie. Jednocześnie uczniowie utrwalili wcześniej zdobytą wiedzą na temat składników odżywczych i zdrowego odżywiania. Zobaczmy, z jakim zapałem zabrali się do pracy i jakie były tego rezultaty.


            Akademia czystych rąk


KlasyI-III Szkoły Podstawowej w Waleńczowie zgłosiły swój udział do III edycji programu edukacyjnego „Akademia Czystych Rąk”. Głównym celem tego programu jest profilaktyka zdrowia dzieci. Uczniowie będą mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawidłowej higieny rąk, a tym samym w prosty i skuteczny sposób mogą ustrzec się przed infekcjami.
W ramach akcji przygotowano pakiet materiałów  edukacyjnych dla dzieci.

Zawarte w nich informacje mają przybliżyć kwestie związane z higieną rąk. Zachęcamy również rodziców do odwiedzania strony internetowej: www.carex.pl/akademia.

Podczas realizacji programu uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie nt.:
„Gdzie były, co robiły Twoje ręce”

Zapraszamy do udziału!


            „ Śniadanie daje moc"

Najważniejszymi celami tego programu jest: zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację. Interaktywna forma prowadzenia zajęć w przyjazny sposób przybliżyła najmłodszym cenne informacje, jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie oraz  12 zasad zdrowego odżywiania.Projekt edukacyjny dla uczniów klas IV-VI na temat tolerancji
„Wszyscy żyjcie za pan brat,
a szczęśliwszy będzie świat”

We współczesnym świecie coraz częściej uczniowie obserwują w życiu codziennym przejawy różnego rodzaju nietolerancji. Młody człowiek może usłyszeć od dorosłych stereotypowe, często niesprawiedliwe
i krzywdzące opinie dotyczące ludzi innej narodowości, niepełnosprawnych, czy starszych. Projekt ten ma na celu wyjaśnienie dzieciom pojęcia tolerancji oraz zachęcić do bycia tolerancyjnym wobec innych ludzi.
Czas trwania projektu: 5 listopada 2012 r. – 16 listopada 2012 r.


"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Klasa I Szkoły Podstawowej w Waleńczowie po raz czwarty zgłosiła swój udział do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka”, nad którym honorowy patronat
sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Celem programu jest edukacja dzieci
w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszurki informacyjne dlarodziców. Zawarte w nich informacje mają przybliżyć kwestie związane
z bezpieczeństwem ich dzieci. Po przeprowadzeniu zajęć, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie zdobywają dyplom. Program trwa cały
rok 2012/2013. "Szklanka mleka"

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie „Szklanka mleka
w szkole”. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Mleko i przetwory mleczne zajmują trzecie miejsce pod względem ilościowym, nie wliczając napojów,
w spożyciu żywności ogółem. Dzięki realizacji programu „Szklanka mleka” spożycie produktów nabiałowych od 2005 r. (173 l) wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie około 193 l w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Pamiętajmy:
 • Mleko to produkt najbardziej wszechstronny pod względemwartości odżywczej. Jest to niezbędny
    i  najbardziej wartościowy składnik codziennej diety człowieka.
 • Mleko jest najważniejszym, najtańszym i najkorzystniejszym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia.
 • Picie mleka i spożywanie jego przetworów zgodnie zzalecanymi normami wyżywienia, zaspokaja
    niemal w 100% zapotrzebowanie naszego organizmu na ten składnik. 

                                         
                                      Kampania edukacyjna

"Pozwólmy
zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"


Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu, którego celem jest:
- zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na  temat problemu ginących gatunków zwierząt,
- pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody,
- zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.
Projekt prowadzony jest przez WWF Polska (World Wide Fund for Nature, dawniej World Wildlife Fund – w tłumaczeniu „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” - to powstała w 1961 roku organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Jej misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
Zjawiskonhandlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników
zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, rzeczą bardzo ważną jest wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.
W ramach realizacji projektu w naszej szkole odbywają się różnorodne zajęcia z wykorzystaniem m.in. pakietu edukacyjnego otrzymanego od WWF Polska. Szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiego konkursu, w ramach którego dwie uczennice z kl. VI wykonały plakaty na temat zagrożonych gatunków. Trzymamy kciuki!ROZTAŃCZONA SZKOŁA

„Tańce są po to, aby ludzie uczyli się uprzejmości w towarzyskim obcowaniu, aby chłopcy i dziewczęta mieli okazję do zawierania znajomości i przyjaźni.”


    Takie motto przyświeca realizowanemu w Szkole Podstawowej w Waleńczowie projektowi
zajęć pozalekcyjnych współfinansowanemu przez Urząd Gminy w Opatowie.
W ramach projektu dzieci uczą się tańców integracyjnych, ludowych oraz prowadzone są zajęcia rytmiczne przy muzyce. Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu, po jednej godzinie
w ramach zajęć nadobowiązkowych prowadzonych przez instruktorkę tańca Katarzynę Koszczyk,
a rytmiczne prowadzą nauczyciele klas I- III. W zajęciach uczestniczą dzieci klas pierwszych, drugich
i trzecich.  Celem projektu jest uczenie umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się przestrzenią
z innymi ludźmi, tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery, wzajemnego zaufania, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły, nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się, rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych każdego dziecka, ukazywanie celowości kształtowania estetyki, harmonii ruchu, wyczucia rytmu oraz wrażliwości na piękno i wdzięk.
Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności, a końcowym efektem realizacji projektu będzie występ przed szerszą publicznością.


                      Uczniowie klas I – III przystąpili do realizacji programu edukacji antynikotynowej
„Nie Pal Przy Mnie, proszę”

Program ten ma charakter profilaktyczny, a w realizacji treści zastosowane zostaną głównie
metody aktywizujące dostosowane do wieku dzieci. Program zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia, a zostaną one zrealizowane na zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę!
Główny cel programu to: wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz zwiększenie odpowiedzialności za własne
zdrowie. Natomiast cele szczegółowe będą dotyczyć głównie: uporządkowania i poszerzenia informacji na temat zdrowia, kształtowania u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienia dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienia dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.


Program edukacyjny PEWNIAK


Nasza szkoła otrzymała certyfikat projektu
realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu PEWNIAK jest:
 • upowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących;
 • przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości 
    szkolnej dzieci;
 • zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie
    dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi;
 • pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi;
 • wypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
    w obszarze opieki pomocy psychologicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom;
 • utworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców dzieci, szczególnie dzieci 6-letnich.Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI 


Program realizowany jest na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się w klasach IV-VI. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego systemu pomocy uczniom. Ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, logiczne myślenie, technikę czytania, umiejętności poprawnego pisania, wypowiadania się, sprawność liczenia. W ramach
realizacji programu uczniowie korzystają z Zeszytów ćwiczeń, programów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i dysfunkcji uczniów.